Abonnement

Abonnee worden? Vul het onderstaande formulier in.

Na het verzenden van het onderstaande formulier, ontvang je per mail een bevestiging van je abonnementsaanvraag. De betaling gebeurt door middel van een factuur die je binnen 3 weken ontvangt. Onderstaande tarieven zijn incl. 6% BTW en verzendkosten. Kies eerst jouw abonnement.
 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

 

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met de abonnementenafdeling van:
Body Biz International B.V.
Postbus 178
6590 AD Gennep
E-mail: abo@bodybiz.nl

Algemene voorwaarden:

 • Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan.
 • Alle abonnementen lopen vanaf  1 januari t/m 31 december en worden automatisch verlengd tenzij er vóór 1 november van het lopende abonnementsjaar schriftelijk is opgezegd.
 • Bij het afsluiten van een abonnement bent u akkoord gegaan met onze Algemene Voorwaarden K.V.K. te Venlo, nr.12027659
 • Wet van Dam 1 december 2011 inzake het verbod voor stilzwijgend verlengen van een abonnement: Dit wetsartikel geldt voor consumententitels en niet voor vakbladen.
 • Abonnementen kunnen worden stop gezet per post (Postbus 178, 6590 AD Gennep) en per mail (abo@bodybiz.nl)
 • Body Biz International B.V. is aangesloten bij Hendriks Incasso

 

Privacy statement

Privacy statement Body Biz Int. B.V.
Body Biz, gevestigd aan Kasteelstraat 16 6598 BJ Heijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: BodyBiz.nl Kasteelstraat 16 6598 BJ Heijen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Body Biz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de eventuele persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van onze abonnementen, nieuwsbrief en/of overige diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via abo@bodybiz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Body Biz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toezenden van ons magazine
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het verwerken van automatische incasso’s

Geautomatiseerde besluitvorming
Body Biz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Body Biz) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Body Biz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Body Biz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Body Biz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Body Biz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar abo@bodybiz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Body Biz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Body Biz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met abo@bodybiz.nl.